line decor
line decor
 

انجيرك خاردار

!ميخواهم يك اسپ باشم

تقاضاي آزادي خبرنگار دربلخ

به پيشواز 8 مارس روز جهاني زن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن فرهنگی آمو فعالانه در  marcher    de monde شرکت کرد

به تاریخ 14 جولای مصادف با عید ملی فرانسه به ابتکار انجمن ( Centre social la RABIERE ) گردهم آیی بزرگ به نام   « بازارجهانی» سازماندهی شد. محل برگزاری این گردهمایی بازارجوولی توربودکه قبلا توسط انجمن میزبان ریزرف شده بود. تعداد انجمن های زیاد بشمول انجمن فرهنگی آمو دراین گردهم آیی اشتراک کرده بودند. انجمن های فرانسوی وانجمن های سایرکشورها هرکدام غذاهامخصوص وصنایع دستی وآثارفرهنگی خودرا به نمایش گذاشتند ودرمعرض فروش قراردادند. شرکت انجمن آموطبق اظهارات دایرکتر انجمن (  Centre social LARRABIERE   ) بسیارفعال وچشم گیربوده است. دوسه نوع ازغذاهای افغانی به نفع انجمن درمعرض فروش قرارداده شد که مشتری ها بعدازخرید یک خوراک چندین خوراک دیگررا برای یک وعده دیگرویا برای دوستانش میخریدند. ازجمله نمایش دیگرآمومعرفی لباس های افغانی بود که توسط آرزوجان، رضوان جان ومحترمه نسیمه خانم وصدیقه خانم تهیه شده بودند. اشتراک کننده گان ازکشورهای مختلف درباره افغانستان وانجمن آمومعلومات خواستند وموسیقی افغانی را که توسط اعضای آموازطریق سی دی پخش میشد با علاقمندی زیاد شنیدند. تعداد زیادی ازمردم درباره وضعیت زنان افغانستان بعد ازسقوط طالبان معلومات میخواستند. نظربه اینکه ازطرف آموزنان به طورفعال اشتراک کرده بودند ودست پخت های خودرا به نفع انجمن درمعرض فروش گذاشته بوند مورد تشویق شاروال محترم جوولی تور،اشتراک کنندگا  وانجمن میزبان قرارگرفتند.

مسئولین محترم وهیئت اجرائیه آمو، آقای حاجی محمد مدک مسئول مالی وسرپرست موقت، محترمه خانم رضایی سکرترعمومی ، آقای آصف اندیشه مسئول فرهنگی واستاد کورس دری، صدیقه کاظمی بنیان گذارکورس دری، آقای شریفی معاونت فرهنگی وخطاط انجمن، سیراندیشه مسئول دیزاین نشریه ومحمد رضایی مسئول عکاسی، محترمه رحیمه  ونجیب شفایی، شبیرجان حسنی وتعدادزیادی ازاعضای انجمن دراین گردهم آیی اشتراک کرده بودند.

دراین گردهم محترم حاجی محمد به سوالات اشتراک کنندگان درباره افغانستان، انجمن آمو وسایرانجمن هاپاسخ دادند. ومحترمه صدیقه فصیحی با روزنامه ها وخبرنگاران نشرات شهروهفته نامه های محلی مصاحبه کرد ودیدگاههای انجمن را درباره حقوق زنان درافغانستان ووضعیت آنان درکشورهای اروپایی مورد بحث قرارداد.

اشتراک فعال آموسه دست آورد مهم داشت؛

اول، معرفی فرهنگ افغانستان که جزء فعالیتهای انجمن است، با شیوه درست واشتراک زنان ومردان صورت گرفت وافغانستان مورد بحث قرارگرفت.

دوم، بودجه انجمن ازفروش دست پختها تقویه شد وهمچنین تشویقیه ی ازطرف انجمن میزبان به انجمن آمو هدیه شد.

سوم؛ اعضای انجمن نوپای آمو، با اشترک عملی درفعالیتهای اجتماعی وفرهنگی مثل گذشته با نظم وسازماندهی به تجارب خودافزودند وسهم گیری زنان  باردیگربطورچشم گیرتبارزکرد.وهمچنین اعضای نوجوان آمودرفعالیتهای اجتماعی به نفع انجمن خود اشتراک کردند.

ما مثل گذشته ازهموطنان مقیم شهرتور دعوت میکنیم که درچنین گردهم آییهای بزرگ به نفع وطن خود شرکت فرمایند وهرکدام از خانم ها و آقایان وجوانان که مسلما دارای کمالاتی هستند، آنهارا به نمایش گذاشته معرفی کلتورخودرا رنگین تروجالب ترسازند. انجمن آمو مربوط به تمام افغانهای است که صادقانه تصمیم به فعالیتهای فرهنگی دارند. با یاری هم میتوانیم کارهای بزرگتر انجام بدهیم. انسانهابه اساس کلتور وفرهنگ خود زنده استند. معرفی فرهنگ ها، انسانهارا به هم نزدیک می سازد وساحه ی فعالیتهارا بازتر می سازد.                

 

Ajoutez ce site à vos favoris

Qui sommes nous?

AMOU est une association, créé en 2006 - d’après la loi1901- par des afghans habitant à   Tours.   Elle a été reconnue par la préfecture d’Indre et Loire en décembre 2006 sous le numéro W372003999 et est paru dans le JO n°3 le 20 Janvier 2007. Elle compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents (des jeunes notamment) qui participent régulièrement  aux différentes activités proposés par son conseil d’administration.

Les buts :
٭ Rapprocher les peuples par la culture.
٭ Promouvoir des cours de langues
٭ Promouvoir la paix.
٭ Sensibiliser les citoyens d’origine afghane sur les valeurs de la déclaration universelle des droits de l’homme.
٭ Sensibiliser les citoyens à l’environnement.
      
Nos activités :
٭Célébrer l’occasion internationale.
٭Cours de langues.
٭Discuter des droits de l’homme dans notre pays d’origine.
    Suite 

 

بعضي ها درختان را قطع ميكنند كه بفروشند، بعضي هم روباگك را شكارميكنند كه پوست آنرا بفروشند، برخي هم ماهي را با بم دستي( مواد منفجره) شكارميكنند وگاهي افراد مسلح غيرمسئول بالاي حيوانات وحشي فيرميكنند. نظرشما چيست؟

 

 

 

 

Design by seyarproduction