پرویز کامبخش

اينجانب صادق كاظمي مسئول انجمن فرهنگي آمو، انجمن افغانهاي مقيم تور- فرانسه از جناب رئيس جمهور محترم آقاي كر زي تقاضا مندم كه در قسمت آزادي روزنامه نگار جوان آقاي كام بخش توجه فرمايند. برقراري نظم و دفاع از دمو كراسي از مسئوليتهاي عمده ي دولت است . به بند كشيدن روزنامه نگار هرچند كم تجربه ساحه فعاليتهاي روزنامه نگاران را  ضيق خواهد كرد و خطراتي را متوجه آنان خواهد ساخت درحاليكه اين نوع اقدامات با تامين دموكراسي منافات دارد. علاوه براين در وضعيت فعلي افغانستان مهم تر ين چيزي كه به آن بايد توجه شود مسئله تامين امنيت است كه هفت سال مردم در انتظار آن است. وضعيت جنوب و جنوب شرق كشور، بم بارانها و كشته شدن اطفال و بي خا نمان شد مردم امنيت را در كل تهديد ميكند. تازه از كجا معلوم كه در پشت اين نوع دفاع از قرآن جلب توجه عوام الناس نهفته نباشد. شايسته است كه دولت به امور مهم تر ر سيد گي كند در حال حاضر اين نوع اقدامات اذهان را از مسائل مهم حياتي باز ميدارد. خداوند خود حافظ قرآن است لازم نخواهد بود كه كساني كه با قرآن آشنايي ندارند از اين كتاب مقدس بد دفاع كنند.

با احترام و خلوص.

صادق كاظمي به نمايندگي از طرف انجمن فرهنگي آمو