معرفي ا نجمن فرهنگي آمو
انجمن پيشگام افغانهاي مقيم
 شهرتور
اهداف:
نزديك ساختن مردم تو سط فرهنگ.
ترويج كورسهاي زبان.
حساس ساختن شهروندان افغان نسبت به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر.
برجسته ساختن اهميت محيط زيست.
فعاليتها:
تجليل از مناسبات ملي و بين المللي و مذهبي
تدوير كورسهاي زبان
مطرح ساختن حقوق انسان در كشور اصلي ما افغانستان.
انجمن آمو كيست؟
آمو انجمني است كه مطابق قانون 1901 فرانسه، در سال 2006 توسط افغانهاي ساكن شهر تور بوجود آمد. در ماه دسامبر همان سال توسط ولايت اندر- و- لوار به رسميت شناخته شد و تحت شماره W372003999
ثبت شد و سپس در  ژورنال رسمي شماره 3 ماه جنوري 2007 موجوديت آن رسما اعلان شد. هم اكنون آمو داراي بيش از40 نفر عضو است كه مرتب به فعاليتهاي مختلف كه از طرف هئيت اجرائيه آن پيشنهاد ميشود شركت ميكنند و سهم ميگيرند. اعضاء مركب از زن و مرد، جوان، نوجوان و بزرگسالان هستند. در واقع ، اين فرهنگ مشترك ماست كه ما را دو رهم جمع كرده است. نظر به اينكه در طول سالهاي گذشته       ( حدود دو دهه) افغانهاي شهر تور كدام انجمن و يا محل تجمع نداشتند كه دور آن جمع شوند، مناسبات ملي و مذهبي خود را طبق عادات و رسوم خود تجليل كنند، آمو تشكيل شد و تشكيل آن بسيار با موقع و منطقي بود. آمو به خاطر اغراض سياسي، شخصي  و يا عكس العملي تشكيل نشده است، بلكه بعد از ارزيابي نيازهاي صنفي طي 22 جلسه ي كاري با كمال صداقت و خلوص تشكيل شد و مورد تاييد مردم قرارگرفت. ممكن است موجوديت آمو براي بعضيها خوش آيند نباشد، هر كس حق دارد آمو را رد يا قبول كند. با اين حال، آمو يك نياز است، مانند نياز انسان به آب. آمو سمبل صفا و شفافيت است ، ميشود به ساحل آن جمع شد، كينه ها، رنج ها و مقاصد شخصي را در جريان با شكوه انداخت و بدبيني و نفرت را در امواج آن غرق كرد، يقينا كه خس و خاشاك جلو جريان با صفا و خروشنده ي آمو را گرفته نميتوانند.
آمو به تمام مذاهب احترام قايل است ولي از هر نوع افراط گرايي و تشديد گرايشهاي مذهبي بيزار است و آنرا مخالف اهداف خود ميداند
                            چرا آمو؟
انجمن آمو وسيله ي قانون و شناخته شده ي است براي شهروندان كه بتوانند توسط آن با اداره ها و شهر و انجمن هاي كه فعاليتهاي قانوني مشابه دارند، رابطه برقراركنند  و اعضاي آن با آشنايي با كلتور هاي متفاوت كلتور خو درا معرفي نمايند. ونيز با جمع شدن در كنار هم يكديگر را در امور اجتماعي ياري برسانند. همچنان، آمو يك پاسخ مثبت است براي فاميلهاي كه نگران فراموش شدن زبان مادري استند. اين موضوع را اكثر خانواده ها در ملاقاتهاي دوستانه اعلان ميكنند و ميگويند« اطفال ما دوست ندارند كه با زبان ما صحبت كنند»، گويا فاصله ي بين اطفال و والدين ايجاد شده است. براي از بين بردن اين فاصله ما تصميم گرفتيم كه براي اطفال كورسهاي زبان دري و پشتو ويراي والدين كورس زبان فرانسه دايركنيم. از جانب ديگر، چون در اين شهر كورسهاي دري و پشتو وجود ندارند، تدوير كورسها ميتواند پاسخ مناسب به احتياج فرانسويها و يا ساكنين ديگر اين شهر نيز باشد. علاوه برآن، زبان دري زبان يك كشور نيست؛ زبان دري را بياموزيد و در سه كشور افغانستان، ايران، تاجيكستان با خيال راحت سفركنيد.
با توجه به دلايل فوق، انجمن آمو به حيث يك انجمن پيشگام، هم لياقت دارد وهم ظرفيت كه فعاليتهاي خو درا عرضه كند و معرف كلتور افغانستان براي شهر مقبول تورباشد.
اهداف انجمن آمو، منطقي و هركدام موييد يكديگر هستند و حتي گاهي لازم و ملزوم يك ديگرند؛ به طور مثال وقتي از صلح دم ميزنيم، بايد تا حدودي تعريفي هم از آن داشته باشيم. صلحي را كه آمو به آن باور دارد، داراي دو شاخص مهم است: اول، بايد براساس احترام به حقوق انسان بنا شده باشد. دوم، براساس احترام به حفظ محيط زيست بنا شده باشد. چرا؟ به خاطر اينكه نميتوان انسانيت را بدون داشتن حق و بدون داشتن محيط زندگي مطرح كرد. پس انسانيت و داشتن حق ، داشتن محيط زندگي لازم و ملزوم يكديگر اند. چرا امروز آمو به حيث يك انجمن پيشگام مطرح است؟ به خاطر يك سري ارزشهاييست كه به آن باور دارد و به آن پا پندي نشان ميدهد. اهداف آمو نشان ميدهد كه در جمع آمو تبعيض مذهبي، قومي، نژادي و جنسي وجود ندارد، در جلسات آن زنان فرصت كافي دارند كه در جمع مردان تبا دل نظركنند و از نظرات و ديدگاههاي خود دفاع نمايند و در صورتي منطقي بودن آنرا به مرحله ي اجرا بگذارند. ارزش ديگري كه ميتوان يادآورشد، سيستم شوراي است. هر پيشنهاد در جمع آمو وقتي به مرحله ي اجرا گذاشته ميشود كه با فيصله ي مجلس تا ييد شود. در انجمن مخفي كاري وجود ندارد، تصاميم در جمع به صورت علني اتخاذ ميشود. اين نشاندهنده ي توانايي انجمن است كه مجبور به مخفي كاري نميشود، به خاطر اينكه كارها و مسئوليتها تقسيم شده اند. بطور مثال حسابدار مسئول است كه در جمع پاسخگوباشد. در عوض به همان اندازه صلاحيت دارد كه جلو مداخله مسئولين ديگر را بگيرد. شفافيت در كارها، مخصوصا در امور مالي از خصوصيتهاي برجسته ي آمو است كه آنرا از ديگر نهادهاي رسمي و غيررسمي افغاني متمايز مي سازد. آمو روي مسئله ي شفافيت تاكيد خاص دارد وبا اين روش توسعه ي خود را تضمين ميكند.
انجمن آمو از شما و در خدمت شماست، شما ميتوانيد با تبادل نظر و اشتراك خود آنرا بهتر بسازيد و ابتكارها و خلاقيت هاي خود را با جمع درميان بگذاريد. درصورت علاقه مندي ميتوانيد به آدرسهاي موجود در نشريه، تماس گرفته عضو شويد و يا مقاله و شعر و نوشته هاي خو درا ارسال كنيد.
يادآوري: اهداف، به زبان دري گرچه در شماره قبلي پخش شده بود، در اين شماره نيز بخاطر مقايسه ترجمه آن با زبانهاي ديگر پخش ميكنيم تا حق تمرين ترجمه را بجا آورده باشيم. ونيز ممكن براي كساني كه علاقه مندي به ترجمه داشته باشند مفيد واقع شود.