بخش جوانان گزارشي از فعاليتهاي انجمن فرهنگي آمو درشهر تور فرا نسه      
گرامي داشت روز جهاني صلح توسط افغانهاي مقيم تور     

روزشنبه اول سپتامبر2007 به مناسبت روز جهاني صلح وشروع مجدد كورس زبانهاي پشتو ودري وفرانسوي و آموزش خطاطي، محفلي ازطرف انجمن فرهنگي آمو درمحله فانتن برگزارشد. مجلس با تلاوت آياتي ازكلام الله مجيد شروع شد. وسپس محترمه انيس رضايي سكرتير انجمن آمو كه وظيفه مجري برنامه را به عهده داشت  برنامه هايش را اينطور إعلان كرد:
مقاله در رابطه به صلح تحت عنوان « سلام» توسط كاظمي مسئول انجمن و بيانيه ي انجمن آمو توسط حاجي محمد مسئول مالي و شعر جالب  درباره صلح توسط حاجي عبدالقادر نايبي معاون اول انجمن و سپس انتقادات و پيشنهادات درباره مقاله ها و روش كاري انجمن و بعد پيشنهادات درباره ي كورس زبان و پاسخ به سوالات شاگرداني كه در سال گذشته در كورسها اشتراك داشتند. اشتراك كنندگان كه اكثرا جوانان افغان مقيم شهر توربودند، مقاله هاي قرائت شده را با ابراز احساسات و كف زدنهاي ممتد مورد تشويق قراردادند. ضميمه ي اين گزارش  شما ميتوانيد متن هاي اصلي را بخوانيد.
بعد از قسمت اول برنامه( خواندن مقالات) سكرتر انجمن آمو در قسمتي از سخنانش خطاب به خانمها و جوانان و شاگردان كورس چنين گفت: « ما و شما امروز به خاطر اين جمع نشده ايم كه فقط بشنويم. بخاطر اين جمع شده ايم كه هم بگوييم و هم بشنويم؛ جوانان، خانمها و اطفال عزيزي كه اينجا آمده اند هركدام ميتوانند نظر بدهند و بگويند كه در آينده چه نوع برنامه ها داشته باشيم، مثلا در كورس زبان چه چيزها را اضافه كنيم. آيا در سال گذشته برنامه هاي كورس مفيد بوده است؟ آيا جوانان علاقه دارند كه ورزش را هم جزء فعاليتهاي خود قرار بدهند؟ ما كه در اينجا جمع شده ايم از ديگران انتظار نداريم كه ما و شما را كمك كنند. اين ما و شما هستيم كه بايد يكديگر را كمك كنيم. سالوني را كه مركزLéo Lagrange  در اختيار ما و شما قرارداده است واقعا يك زمينه ي خوب براي ما و شما ست كه در اينجا جمع شويم؛ به كساينكه در قسمت زبان مادري مشكل دارند كمك كنيم و ما بزرگسالان كه اكثر ابا زبان فرانسوي مشكل داريم يكديگر را كمك كنيم. شما جوانان و اطفال ميتوانيد ما را ( بزرگسالان) در قسمت آموختن فرانسوي كمك كنيد. ما بايد زياد توقع نداشته باشيم؛ مثلا منتظرباشيم كه انجمن آمو براي ما چه كارميكند. انجمن آمو يك انجمن مردمي است از خود شماست. همين جايي را كه آماده كرده است دو رهم جمع شويم از خود بپرسيم كه چه كارها را براي خود انجام بدهيم. امروز اعضاومسئولين آمو در خدمت شماست هر سوالي كه داريد در هر موردي كه باشد آزادانه بپرسيد، نظر بدهيد انتقادكنيد. خانمهاي عزيز كه كمتر صحبت ميكنند هم ميتوانند با سوالات و انتقادات خود ما راهنماي كنند و...»
اشتراك كنندگان نظرات شان را ارائه كردند و در جواب اين سوال كه « آيا درگذشته برنامه هاي كورس مفيد بوده است» حميده ميرزايي يكي از شاگردان ممتاز كه در سال قبل در كورس زبان دري اشتراك داشت گفت: « درگذشته كورسها براي ما بسيار مفيدبود».
در قسمت اخير برنامه در اطراف ميز چاي محترم حاجي نايبي معاون اول انجمن فرهنگي آمو جلسه ي دوستانه با جوانان  شهر داشتند. ايشان جوانان را مورد تشويق قرارداده گفت: « جوانان نسبت به كلان سالان توانايي بيشتر دارند و ميتوانند كارهاي مفيدتر انجام بدهند» همچنين آقاي نايبي به جوانان شهر تور پيشنهادكرد كه ميتوانند برنامه هاي مورد علاقه ي خود را خودشان تنظيم كنند.
و نيز در اين روز اعلان شد كه مسئوليت كورس پشتو را محترمه ناديه خاور ين و مسئوليت كورس دري را محترم آقاي انديشه به عهده خواهند گرفت. آقاي انديشه مسئول فرهنگي انجمن در اين جلسه حضور نداشتند.  

                                
                                        بخش دوم
                                 سمينار صلح
نظر به اينكه در روز اول سپتامبر براي جوانان وقت كافي براي اظهار نظر باقي نماند، انجمن آمو جهت استفاده از نظرات جوانان سمينار صلح را به خاطر پي گري روز جهاني صلح روز شنبه 8 سپتامبر در سالوني كه دراختياردارد، ترتيب داد. موضوع سمينار عبارت بود از« ريشه يابي نزاعها و صلح» جهت معلومات و وارد شدن در بحث كاپي كتاب         La Guerre et la paix  كه داراي 39 صفحه است و ترجمه آن براي تعدادي از اشتراك توزيع شده بود. نظر به كمبود وقت  در سمينار كمبودهاي نيز ديده ميشد ولي به عنوان اولين قدم جنبه ي سازنده داشت. جوانان و اشتراك كننده گان در سه گروپ كاري تقسيم شدند تا موضوع را مورد بحث و تحليل قرار بدهند. نماينده ي هر گروپ بعد از بحث نظرات خو درا ياد داشت كرده و از آن دفاع كرد.
   گروپ A            گروپ B                        گروپ C
بكتاش                نجيب                             حاجي محمد
مرتضي             محمد                             قيوم
جواد                  شايق                             نسيم
مصطفي             سير                             شريفي

 در پايان جلسه، نظرات هر سه گروپ كاري يكجا شد و از مجموع كار گرو پي نتايج ذيل به دست آمد:

 1. سرچشمه نزاعها در فاميل و در جامعه :خودخواهي، ترس، بيسوادي، بي عدالتي و مشكلات اقتصادي.
 2. صلح يك چيز طبيعي نيست و ساخته ميشود بايد هر فرد جامعه در ساختن صلح سهم بگيرد.
 3. صلح در قدم اول توسط مذاكره بوجود مي آيد.
 4. مذاكره بر مبناي احترام متقابل و رعايت مقررات بوجود مي آيد.
 5. اشخاص مذاكره كننده بايد انتقاد پذير و انتقاد كننده باشد.
 6. صلح توسط اتحاد و هماهنگي منظم به وجود مي آيد.
 7. هماهنگي و اتحاد در اثر مراعات كردن مقررات و قانون بوجود مي آيد.
 8. مراعات نكردن قانون، زورگويي و بي عدالتي باعث بر هم زدن صلح ميشود. در حين جمع بندي نظرات گروپهاي كاري آقاي انديشه مسئول فرهنگي انجمن سخنان مفيدي در رابطه صلح و اهميت تاريخي آن در دوره هاي گذشته بيان داشته وبا اشتراك خود در اين مبحث جوانان را تشويق كردند.
                         تحول جديد در انجمن فرهنگي آمو
  جوانان شهر تور با انجمن فرهنگي آمو ( انجمن افغانهاي مقيم شهر تور) به توافق رسيدند كه فعاليتهاي خو درا هماهنگ انجام بدهند. آنان بعد از تشكيل جلسه به توافق ذيل رسيدند.
  آقاي نادر رضايي به حيث مسئول گروپ ورزش انتخاب شد.
  آقاي جواد خاور ين به حيث مسئول جوانان و آقاي نسيم نايبي و قيوم جان به حيث معاونين برگزيده شدند.

 اعضاء و مسئول عمومي انجمن آمو از اين انتخاب جوانان تقدير كرده و به جوانان و مسئولين جديد تبريك گفتند. مسئول جوانان در آينده نزديك برنامه هاي كاريش را ترتيب داده به هيات

اجرائيه تقديم خواهد كرد

 


  

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ACCUEIL